Thông tin Kinh doanh

Thu hút công ty nước ngoài
Dự án công nghiệp của tỉnh Fukuoka
Công nghiệp sáng nghiệp
Cơ sở hạ tầng sân bay, cầu cảng.
防災メール配信システム登録(英語)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.