Skip to content

สาธารณูปโภคพื้นฐาน

การศึกษา

โทรศัพท์

  • กรุณาติดต่อสอบถามที่ NTT Nishinihon

โทรศัพท์มือถือ

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.