Skip to content

การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

ปรึกษาทั่วไป

ศูนย์ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือหลายภาษาของฟุคุโอกะ (สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจังหวัดฟุคุโอกะ)

โทรศัพท์ 0120-279-906
เวลาทำการ ทุกวัน (ยกเว้น วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม) 10:00 - 19:00 น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ภาษาเวียดนาม, เนปาล, ตากาล็อก, อินโดนีเซีย, ไทย, เมียนม่า, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, ขอม, มองโกเลีย, รัสเซีย, มาเลย์, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี

ศูนย์สนับสนุนให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติในเมืองฟุคุโอกะ(มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเมืองฟุคุโอกะ)

โทรศัพท์ 092-262-1799
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม) 8:45 - 18:00
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ภาษาเวียดนาม, เนปาล, ตากาล็อก, อินโดนีเซีย, ไทย, เมียนม่า, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, ขอม, มองโกเลีย, รัสเซีย, มาเลย์, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี

ศูนย์ข้อมูลครบวงจรทางวัฒนธรรมคิตะคิวชู (โคคุระ)

โทรศัพท์ 080-5278-8404
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดราชการ และ 29 ธันวาคม-3 มกราคม) ตั้งแต่เวลา 9:30 น. - 12:00 น. และ  13:00 น. - 16:00 น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี เวียดนาม(วันอังคารและวันพุธเท่านั้น)

ศูนย์ข้อมูลครบวงจรทางวัฒนธรรมคิตะคิวชู (โครุซากิ)

โทรศัพท์ 080-6445-2606
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดราชการ และ 29 ธันวาคม-3 มกราคม) ตั้งแต่เวลา 9:30 น. -  16:00 น.
ให้บริการภาษา <โทรศัพท์, อีเมล, หริอเข้ามาด้วยตัวเอง>
ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม (ทุกวันอังคาร และวันพุธ เท่านั้น)
<เข้ามาด้วยตัวเอง>
ภาษาเนปาล, ตากาล็อก, อินโดนีเซีย, ไทย, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สเปน, ฮินดี

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศคุรุเมะ

โทรศัพท์ 0942-31-1717
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 10:00 - 17:30 น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน

Global Life Support Center

โทรศัพท์ 092-283-8880
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 10:00 - 17:00 น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ตากาล็อก, ภาษาสเปน, เนปาล, เวียดนาม

ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศ

ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอพำนักในประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับชาวต่างชาติ (ฟุกุโอกะ)

โทรศัพท์ 0570-013904(IP, PHS, ต่างประเทศ: 03-5796-7112)
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 8:30 - 17:15
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี

ปรึกษากฎหมายสำหรับคนต่างด้าวโดยสมาคมนิติกรจังหวัดฟุคุโอกะ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจังหวัดฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-725-9200
เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ที่ 1 ของเดือน 16:30 - 18:30 น. (เคาน์เตอร์เปิดให้บริการถึง 18:00 น. ) ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 13:00 - 16:00 น. (เคาน์เตอร์เปิดให้บริการถึง 15:30 น. )
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน  * ภาษาอังกฤษ และจีน  ในทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศคิตะคิวชู

โทรศัพท์ 093-643-5931
เวลาทำการ ทุกๆ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน 13:00 - 16:00 น.
ให้บริการภาษา *คุณต้องทำการจองล่วงหน้าถ้าคุณต้องการล่าม

มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเมืองฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-262-1799
เวลาทำการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน 13:00 - 16:00 น.(แผนกต้อนรับถึงเวลา 15.30)
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน และภาษาอื่นๆ ต้องจองล่วงหน้า

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศคุรุเมะ

โทรศัพท์ 0942-31-1717
เวลาทำการ ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน 13:00 - 16:00 น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี

ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนชาวต่างชาติ(ลงทะเบียนพลเมือง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำเมืองต่างๆ

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9:00 - 17:00
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น

ปรึกษาด้านกฎหมาย

สมาคมทนายความจังหวัดฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-737-7555
เวลาทำการ / ให้บริการภาษา ภาษาญี่ปุ่น / วันจันทร์ - วันศุกร์ 10:00 - 16:00 น. , ภาษาอังกฤษ / ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน, ภาษาจีน / ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน, เกาหลี /  ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน 10:00 - 13:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ※หากจำเป็น สามารถจัดหาล่ามได้

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศคิตะคิวชู

โทรศัพท์ 093-643-5931
เวลาทำการ ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 13:30 - 16:30 น.
ให้บริการภาษา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการมาเยือยของคุณหากคุณต้องการล่าม

มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเมืองฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-262-1799
เวลาทำการ วันเสาร์ที่ 1 ของเดือน 10:30 - 13:30 น., วันพุธที่ 3 ของเดือน 13:00 - 16:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
ให้บริการภาษา ติดต่อล่วงหน้าหากจำเป็นต้องใช้ล่าม

ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานทั่วไป (ไม่เกี่ยวกับการแนะนำงาน)

สำนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-735-6149
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:15 น.
ให้บริการภาษา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการมาเยือยของคุณหากคุณต้องการล่าม

สำนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานคิตะคิวชู

โทรศัพท์ 093-967-3945
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:15 น.
ให้บริการภาษา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการมาเยือยของคุณหากคุณต้องการล่าม

สำนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานจิคุโกะ

โทรศัพท์ 0942-30-1034
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:15 น.
ให้บริการภาษา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการมาเยือยของคุณหากคุณต้องการล่าม

สำนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานจิคุโฮ

โทรศัพท์ 0948-22-1149
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:15 น.
ให้บริการภาษา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการมาเยือยของคุณหากคุณต้องการล่าม

ปรึกษาด้านแรงงาน

ปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน

เบอร์ติดต่อฝ่ายแรงงานฟุกุโอกะเพื่อขอคำปรึกษาสำหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ

โทรศัพท์ 0570-001-701(อังกฤษ), 0570-001-702(จีน), 0570-001-703(โปรตุเกส), 0570-001-704(สเปน), 0570-001-705(ตากาล็อก), 0570-001-706(ภาษาเวียตนาม)
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ อังกฤษ/จีน/โปรตุเกส 10:00~15:00(ยกเว้น 12: 00-13: 00)
วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ สเปน
อังคาร/พุธ ตากาล็อก
วันพุธ/วันศุกร์ ภาษาเวียตนาม
ให้บริการภาษา อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปน,ตากาล็อก,ภาษาเวียตนาม

ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน

ศูนย์มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติฟุกุโอกะ " ลานนานาชาติ" (กระทรวงยุติธรรมฟุกุโอกะ)

โทรศัพท์ 092-725-9200
เวลาทำการ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน 13:00 - 16:00น.
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ

การปรึกษาด้านอื่นๆ

การให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา

มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเมืองฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-262-1799
เวลาทำการ ทุกวันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี ์(ต้องจองล่วงหน้า 60 นาทีต่อ 1 ครั้ง)
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น, อังกฤษ

ปรึกษาเรื่องกังวลใดๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศคิตะคิวชู

โทรศัพท์ 093-643-5931
เวลาทำการ ขอคำปรึกษา
ให้บริการภาษา หากจำเป็น สามารถจัดหาล่ามได้

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานทางการรักษาพยาบาล

ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดฟุคุโอกะ

โทรศัพท์ 092-471-0099
เวลาทำการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการภาษา ญี่ปุ่น

บริการแปลภาษาในการรักษาทางการแพทย์สำหรับชาวต่างชาติภายในจังหวัด

คอลเซ็นเตอร์สำหรับการดูแลทางการแพทย์ภาษาต่างชาติ

โทรศัพท์ 092-286-9595
เวลาทำการ 24 ชั่วโมง 365 วัน
ให้บริการภาษา ภาษาที่ให้บริการได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี ไทย, เวียตนาม, อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, เนปาล, สเปน, โปรตุเกส, เยรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย, ภาษามลายู, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาเขมร(รวมทั้งสิ้น 17 ภาษา)
top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.