Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ (22 มกราคม 2563)

งานในคิวชู เป็นเว็ปไซต์สื่อกลางระหว่างบริษัทในคิวชูกับนักเรียนต่างชาติ  หน่วยงานดูแลเว็ปไซต์นี้คือ "โครงการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลกแห่งคิวชู" ซึ่งถูกจัดตั้งโดย 7 จังหวัดในคิวชู (รวมถึงฟุคุโอกะด้วย), สำนักงานเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรประจำคิวชู และสหพันธ์เศรษฐกิจแห่งคิวชู  เว็ปไซต์นี้สนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่กำลังหางานในคิวาชู และโปรโมตเศรษฐกิจคิวชูไปทั่วโลก


ในวันที่ 22 มกราคม งานสัมนาที่มีชื่อว่า "มีนักเรียนที่อยากทำงานในคิวชู" ได้ถูกจัดขึ้น ในงานนี้มีประธานของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานต่างชาติทำงานอยู่จำนวนมากได้อธิบายถึงความสำคัญของการฟื้นฟูบริษัทภายหลังจากได้ทำความเข้าใจถึงกระบวนการความคิดของพนักงานเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายอย่างละเอียดโดยทนายความการเข้าเมืองเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำเป็น “แรงงานด้านวิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์/บริการสาขาต่างประเทศ” ในการได้สถานภาพการพำนักอยู่เพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่น และลักษณะงานที่ควรเสาะหาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้ว่าจ้างนักเรียนต่างชาติโดยผ่าน งานในคิวชู กล่าวถึงประสบการณ์ กระบวนการในการติดต่อนักเรียนต่างชาติเริ่มตั้งแต่การสอบถาม และกระบวนการสัมภาษณ์ เค้ายังกล่าวถึงความสำเร็จของนักศึกษาต่างชาติหลังจากที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานในบริษัท


งานอิเว้นท์แลกเปลี่ยนได้ถูกจัดขึ้นภายหลังจากการประชุม โดยได้มีการให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งมีชื่อโรงเรียน/อีเมล กับ พนักงานบริษัทเพื่อใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน, ความต้องการด้านบุคลากร, ความพึงพอใจในงานและอื่นๆ

smposium

students exchanging business card students talking with company staffs

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.