Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

 

วันที่ 2 กันยายน 2562

รองผู้อำนวยการบริหาร, โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

วิคเตอร์ คิสบ, รองผู้อำนวยการบริหาร, โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

 

ข่าวสารฟุคุโอกะ01

 

วันที่ 4 กันยายน 2562

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น

คอง ซวนยู, เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น

 

ข่าวสารฟุคุโอกะ02

 

วันที่ 24 กันยายน 2562

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศญี่ปุ่น

จิออจิโอ สตาร์เรส, เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศญี่ปุ่น

ข่าวสารฟุคุโอกะ03

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.