Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค โอเชียนเนีย

ริคาโด บลาส เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค โอเชียนเนีย
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
คณะเยียมเยือนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย

คณผู้เยี่ยมเยือนทุกท่านล้อมรอบท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ผู้อำนวยการสถานกงศุลสหรัฐอเมริกา ประจำฟุกุโอกะ

จอห์น ซี เทเลอร์ผู้อำนวยการสถานกงศุลสหรัฐอเมริกา ประจำฟุกุโอกะ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.