Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
อดีตผู้ว่าราชการรัฐฮาวาย

อดีตผู้ว่าราชการรัฐฮาวาย จอร์จ อาริโยชิ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เอกอัครราชทูตประเทศไอร์แลนด์ประจำญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตประเทศไอร์แลนด์ประจำญี่ปุ่น พอล คาวานัก
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.