Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำญี่ปุ่น

วู ฮอง นำ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.