Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกโอเชียเนีย

ริคาโด บลาส เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกโอเชียเนีย
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ผู้ว่าราชาการของอูลียาโนฟ แห่งรัสเซีย

เซอกี โมโรโซฟ ผู้ว่าราชาการของอูลียาโนฟ แห่งรัสเซีย
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.