Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศญี่ปุ่น

ฟรังเซสโก ฟินิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ลี ซู-มูน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เอกอัครราชทูตรัฐจอร์เจียประจำญี่ปุ่น

ลีแวน ซินแซส เอกอัครราชทูตรัฐจอร์เจียประจำญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รองหัวหน้ารัฐมนตรีแห่งเดลีr

มานิส ซิโซเดีย รองหัวหน้ารัฐมนตรีแห่งเดลี
ข่าวสารฟุคุโอกะ-4

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.