Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
อดีตผู้ว่าการรัฐฮาวาย

จอร์จ อาริโยชิ อดีตผู้ว่าการรัฐฮาวาย
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศญี่ปุ่น

ลุย ทัก ยุย เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
สมาชิกผู้มาเยือนจากเมืองฮานอย เวียดนาม

สมาชิกผู้มาเยือนจากเมืองฮานอย เวียดนาม
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.