Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิ

นาย อิสิเคลิ อุลุยไนไร มาไตโตกะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.