Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น

ริชาร์ต คอร์ต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของสาธารณรัฐเมียนม่า

คุณเท็ต เคียง วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของสาธารณรัฐเมียนม่า
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

คุณคิม ยัง ฮัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศญี่ปุ่น

โลรอง พิค เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-4

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
สถานกงศุลใหญ่อินเดีย ที่โอซากะ โคเบะ

คุณ ที อาร์มสตรอง ชางสัน สถานกงศุลใหญ่อินเดีย ที่โอซากะ โคเบะ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-5

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.