Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 6 เมษายน 2561
ทีมสัมพันธภาพสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานคร

สมาชิกของทีมสัมพันธภาพสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานคร
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 12 เมษายน 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 13 เมษายน 2561
ทูตแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน มาเยือนญี่ปุ่น

อาสาด มาจีด คาน, ทูตแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน มาเยือนญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

วันที่ 16 เมษายน 2561
ผู้ว่ารัฐอูยาโนวฟ แห่งรัสเซีย

เซอเก มาโรซอฟ, ผู้ว่ารัฐอูยาโนวฟ แห่งรัสเซีย
ข่าวสารฟุคุโอกะ-4

วันที่ 19 เมษายน 2561
ทูตประเทศคิวบาเยือนญี่ปุ่น

คาลอส มิเกล เพเรรา เออนันเดส, ทูตประเทศคิวบาเยือนญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-5

วันที่ 27 เมษายน 2561
ทูตแห่งสาธารณรัฐโครเอเชี มาเยือนญี่ปุ่น

ดราเซ็น ราสติค, ทูตแห่งสาธารณรัฐโครเอเชี มาเยือนญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-6

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.