Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 23 มีนาคม 2561
2018 เอเชี่ยนบีด FACo ทูตคาวายอิ

2018 เอเชี่ยนบีด FACo ทูตคาวายอิ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 14 มีนาคม 2561
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไน ดารุสซาลาม

คามิลา ฮานิฟา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไน
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.