Skip to content

ลูกค้าจากต่างประเทศ (มกราคม 2563)

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 มกราคม 2563

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น, ริชาร์ด คอร์ต

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 28 มกราคม 2563

วู ฮอง นาม, เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.