Skip to content

ข่าวสารฟุคุโอกะ

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 2 กันยายน 2562
รองผู้อำนวยการบริหาร, โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

วิคเตอร์ คิสบ, รองผู้อำนวยการบริหาร, โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
ข่าวสารฟุคุโอกะ-1

วันที่ 4 กันยายน 2562
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น

คอง ซวนยู, เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-2

วันที่ 24 กันยายน 2562
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศญี่ปุ่น

จิออจิโอ สตาร์เรส, เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศญี่ปุ่น
ข่าวสารฟุคุโอกะ-3

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.