Skip to content

เกี่ยวกับฟุคุโอกะ

เข้าสู่จังหวัดฟุคุโอกะ
เสน่ห์ของฟุคุโอกะ
หน่วยการปกครองของจังหวัดฟุคุโอกะ
ศาลาว่าการจังหวัดฟุคุโอกะ (โครงสร้างหน่วยงาน)
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมะหว่างประเทศของจังหวัดฟุคุโอกะ
top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.