Skip to content

หน่วยการปกครองของจังหวัด

หน่วยการปกครองของจังหวัดฟุคุโอกะ

เมืองคิตะคิวชู เมืองฟุคุโอกะ เมืองโอมุตะ เมืองคุระเมะ
เมืองโนะกะตะ เมืองอีสึกะ เมืองทะกะวะ เมืองยะนะกะวะ
เมืองยะเมะ เมืองชิกุโกะ เมืองโอกะวะ เมืองยุคุฮะชิ
เมืองบุเซ็น เมืองนะกะมะ เมืองโอะโกะริ เมืองจิคุชิโนะ
เมืองคะสึกะ เมืองโอะโนะโจ เมืองมุนะคะตะ เมืองดะไซฟุ
เมืองโคะกะ เมืองฟุคุสึ เมืองอุกิฮะ เมืองมิยะวะกะ
เมืองคะมะ เมืองอะสะคุระ เมืองมิยะมะ เมืองอิโตะชิมะ
เมืองนาคากาว่า เขตอุมิ> เขตสะสะกุริ> เขตชิเมะ
เขตสุเอะ เขตชิงงุ เขตฮิสะยะมะ เขตคะสึยะ
เขตอะชิยะ เขตมิสึมะคิ เขตโอะกะกะกิ เขตองกะ
เขตโคะทะเกะ เขตคุระเตะ เขตเคเซ็น เขตจิคุเซ็น
หมู่บ้านโทะโฮะ เขตทะจิอะไร เขตโอคิ เขตฮิโระคะวะ
เขตคะวะระ เขตโซะเอะดะ เขตอิโตะดะ เขตคะวะซะกิ
เขตโอะโตะ หมู่บ้านอะกะมุระ เขตฟุคุจ เขตคันดะ
เขตมิยะโคะ เขตโยะชิโทะมิ เขตโคะเอะ เขตจิคุโจะ
top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.