Skip to content

Responses of Fukuoka Prefecture after a state of emergency is lifted (from June 19)


จังหวัดฟูกูโอกะได้พิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อหลังยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 14 พ.ค. และเริ่มผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในจังหวัดยกเว้นเมืองคิตะคิวชูตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ในส่วนของเมืองคิตะคิวชูซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังคงขอความร่วมมืองดออกจากบ้านเว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการณ์บางประเภทงดให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทางจังหวัดขอกล่าวคำขอบคุณประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมากที่เข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต่อสู้อยู่แนวหน้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

สำหรับเมืองคิตะคิวชู ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ถึงวันที่ 16 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 156 คน ทว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในหนึ่งวันค่าเฉลี่ยหนึ่งสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ 1.4 คน สถานการณ์การติดเชื้อเริ่มดีขึ้นแล้วผู้เชี่ยวชาญเองก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ทางจังหวัดฯยังกำหนดดัชนีจำเพาะ (“ประกาศเตือนโคโรนาจังหวัดฟูกูโอกะ”) เพื่อขอความร่วมมือสถานบริการสาธารณสุขในการจัดเตรียมเตียงและการรักษา ในกรณีเกิดเหตุระบาดซ้ำ จังหวัดฯจะประเมิณสถานการณ์โดยองค์รวมจากดัชนีนี้ กรณีพบความเสี่ยงว่าการบริการด้านสาธารณสุขอาจถึงขีดจำกัด จะเริ่มพิจารณาในการจัดการว่าประชาชนและผู้ประกอบการควรมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไร
ซึ่งเมื่อดูจาก “ประกาศเตือนโคโรนาจังหัวดฟูกูโอกะ” พบว่าปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนเข้าสู่การเตรียมการรองรับด้านสาธารณสุข ระบบการให้บริการดังกล่าวยังมีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดฟูกูโอกะจะดำเนินการป้องกันการระบาดซ้ำ โดยจัดเตรียมระบบให้บริการสาธารณสุข ไปพร้อมกับยกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ

1.ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชูตามหัวข้อด้านล่างตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนเป็นต้นไป

  1. การขอความร่วมมือประชาชนในเมืองคิตะคิวชูงดออกจากบ้านทั้งรวมทั้งการเดินทางในจังหวัดหรือข้ามจังหวัดเว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน
  2. การขอความร่วมมืองดจัดงานต่าง ๆ ในเมื่อคิตะคิวชู (งานอีเวนต์ต่าง ๆ)
  3. การขอความร่วมมือให้ร้านอาหารกินดื่มที่สามารถใช้ในการเลี้ยงรับรองและไลฟ์เฮาส์ในเมืองคิตะคิวชูงดเปิดให้บริการ

ในการนี้พิพิธภัณฑ์ช่องแคบคัมมงภายใต้การบริหารจัดการโดยจังหวัดฯ ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชนการทำงานคิตะคิวชู ศูนย์ทัศนาธรรมชาติฮิราโอะไดจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนเช่นกัน

2.การดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนเป็นต้นไป  (ทั้งจังหวัดรวมเมืองคิตะคิวชู)

(1)การออกนอกบ้าน

  1. ยกเลิกการร้องขอให้ระมัดระวังการเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ ฮอกไกโด ไซตามะ จิบะ โตเกียว และคานางาวะตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน
  2. กรณีเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ให้พึงระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานที่ปลายทาง และป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งไม่เตรียมการป้องกันการติดเชื้ออย่างเพียงพอเหมาะสม
  3. ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเน้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด แต่สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่น ๆ มาเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน

(2)การจัดงานกิจกรรม (อีเวนต์ต่าง ๆ เป็นต้น)

งานกิจกรรม (อีเวนต์ต่าง ๆ )ให้จัดงานโดยยึดเกณฑ์ด้านล่าง (งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าตัวอย่างก็เข้าข่ายนี้เช่นกัน)タイ語データ

(3)การป้องกันการติดเชื้อในสถานประกอบการ

ผู้บริหารสถานประกอบการทุกแห่งต้องดำเนินมาตรการป้งกันการติดเชื้อแต่ละประเภทสถานประกอบการอย่างถูกต้องและเคร่งครัด เช่น “”จัดที่นั่งให้เปิดโล่งทั้งสี่ด้าน” “ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมทุกครั้งหลังลูกค้าเข้าออก”
โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งเคยมีประวัติเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ ต้องดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ

(4)การเดินทางไปทำงาน

ส่งเสริมให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) เหลี่อมเวลาทำงาน หรือขี่จักรยานไปทำงานเป็นต้น เพื่อนลดการสัมผัสใกล้ชิด

(5)ปฏิบัติตนตามแนวทางการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่

  ปฏิบัติตาม “แนวทางการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่” ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยง 3Cs ในทุกสถานการณ์ของการดำเนินชีวิต
※ การสวมหน้ากากท่ามกลางสภาพอากาศร้อนชื้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะลมแดดได้ ดังนั้น “กรณีอยู่นอกอาคารและสามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ (ไม่ต่ำกว่าสองเมตร)ให้ถอดหน้ากากได้”  “หรือในสถานที่ที่สามารถรักษาระยะห่างกับบุคคลรอบข้างได้ดีพอ (ไม่ต่ำกว่าสองเมตร) ให้พักถอดหน้ากากได้เป็นการชั่วคราว เป็นต้น ถอดหน้ากากเป็นระยะ เพื่อป้องกันลมแดด

(6)การขอรับคำปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุข

หากมีอาการเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งในสามลักษณะอาการดังต่อไปนี้ ต้องปรึกษา “ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด”

  1. หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้สูง กรณีที่ท่านมีอาการเหล่านี้
  2. หรือหากเป็นบุคคลที่อาการทรุดได้ง่าย หรือตั้งครรภ์ มีไข้ ไอ หรืออาการหวัดไม่รุนแรง
  3. บุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในข่ายด้านบนแต่มีอาการไข้ ไอหวัดไม่รุนแรงแต่เป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

ต้องโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจรักษาทุกครั้ง ไม่เดินทางไปโดยไม่ได้นัดหมาย

3.การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความกังวลและอคติที่มีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นการนินทาว่าร้าย การแบ่งแยกต่อผู้ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่คอยดูแลสถานการณ์ให้ออยู่ในความสงบ และบุคคลในครอบครัวของคนเหล่านั้น
คำพูดหรือพฤติกรรมแบ่งแยกอย่างไร้มนุษยธรรมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดขอให้ประชาชนทุกท่านในจังหวัดไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าว และใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

4.บทสรุป

สถานการณ์แพร่ระบาดในเมืองคิตะคิวชูครั้งนี้ดีขึ้นได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน เราจึงสามารถยับยั้งใม่ให้เกิดการระบาดทั่วทั้งจังหวัดระรอกสองขึ้นได้
ช่วงเวลาต่อจากนี้ ระหว่างที่เรายกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ย่อมพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เรื่องแปลก เราต้องเผชิญหน้ากับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าจะมีการค้นพบยารักษาและวัคซีนได้สำเร็จ
เราจะสามารถเอาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะทุกคนเราต้องผนึกกำลังร่วมกันในท้องถิ่น ปฏิบัติตาม “แนวทางการดำรงชีวิตแบบใหม่” และดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ไม่ชะล่าใจ เพื่อไม่ให้ความพยายามที่ผ่านมาของเราสูญเปล่า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้จังหวัดไม่ต้องใช้มาตรการเพื่อขอความร่วมมืออันนำมาซึ่งความไม่สะดวกในการดำเนินชีวิต เช่นการขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน หรือการงดให้บริการตามสถานประกอบการต่าง ๆ

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.