Skip to content

Regarding to Fukuoka prefecture’s measures after the state of emergency lifted

หลังยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดฟูกูโอกะเริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดี ทางจังหวัดฯจึงเล็งเห็นว่า เราเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่ควรพิจารณามาตรการป้องกันการระบาดซ้ำ ระบบการให้บริการสาธารณสุข และเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อย่างไรก็ตาม เมืองคิตะคิวชูซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน  กลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มนับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม โดยเฉพาะวันนี้พบยี่สิบหกราย ยอดผู้ติดเชื้อในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารวมหกสิบเก้าราย ยี่สิบเจ็ดรายไม่พบสาเหตุการติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่า ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดการระบาดขึ้นในเมืองแล้ว
จังหวัดฟูกูโอกะจึงได้กำหนด “ประกาศเตือนไวรัสโคโรนาจังหวัดฟูกูโอกะ” ตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดระรอกสอง โดยจะใช้ดัชนีทั้งสี่นี้พิจารณาสถานการณ์องค์รวม กรณีที่มีความเสี่ยงว่าระบบสาธารณสุขให้บริการเต็มขีดความสามารถแล้ว จะร้องขอให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเตรียมระบบการรองรับเตียงผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการเริ่มพิจารณาข้อพึงปฏิบัติของประชาชนผู้อยู่ในอาศัยในจังหวัดและผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ

รายละเอียด “แจ้งเตือนไวรัสโคโรนาจังหวัดฟูกูโอกะ” ฉบับนี้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้

感染状況

  • จำนวนผู้ติดเชื้อ(ค่าเฉลี่ยสามวัน)、ไม่เกินแปดรายต่อเนื่องสามวัน
  • สัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ตรวจสอบเส้นทางไม่ได้ ไม่เกินครึ่งหนึ่งต่อเนื่องสามวัน
  • ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้งานเตียงผู้ป่วย และสัดส่วนการใช้งานเตียงผู้ป่วยหนักไม่เกินร้อยละสิบ รวมทั้งช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละสิบ

ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันทั่วทั้งจังหวัดฯยังไม่เข้าสู่ระดับที่ต้องเตรียมการรองรับด้านการสาธารณสุข ยังมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ
ทว่า จากนี้ไปเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะยากลำบากขึ้นตามแต่สภาพการณ์นับจากนี้ไป ดังนั้นเพื่อไม่ให้ความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่า จึงต้องหยุดยั้งการติดเชื้อในเมืองคิตะคิวชูครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดระรอกสองไปทั่วทั้งจังหวัด
ทางจังหวัดฯจึงได้ข้อสรุปว่า จะวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อในเมืองคิตะคิวชูโดยละเอียด พร้อมพิจารณาการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยทยอยยกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นดังรายละเอียดด้านล่าง

1.การหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน

สำหรับท่านที่อาศัยอยู่นอกเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกการร้องขอให้งดออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่นับจากวันนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน ขอให้พิจารณาอย่างถ้วนถี่ในการเดินทางไปยังฮอกไกโด จ.ไซตามะ จ.จิบะ โตเกียว และจังหวัดคานางาวะ
กรณีเดินทางออกจากบ้าน ขอให้ป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ซึ่งไม่มีการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม

สำหรับท่านที่อาศัยในเมืองคิตะคิวชู

เลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไม่จำกัดว่าในหรือนอกจังหวัดเป็นเวลาหนึ่ง

2.การจัดงานกิจกรรม (เช่น อีเวนต์)

ทุกพื้นที่ยกเว้นเมืองคิตะคิวชู

จัดงานได้ตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้การจัดงานต้องเตรียมการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด กรณีไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงผู้จัดต้องเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน

休業施設一覧

ภายในตัวเมืองคิตะคิวชู

งดการจัดงานถึงวันที่ 18 มิ.ย.

3.การงดให้บริการของสถานประกอบการ

ทุกพื้นที่ยกเว้นเมืองคิตะคิวชู

ยกเลิกการร้องของดให้บริการในช่วงที่ผ่านมา
ทุกสถานประกอบการเมื่อเปิดให้บริการ ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เช่น “จัดที่นั่งให้เปิดโล่งทั้งสี่ด้าน” “ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้าออก” เป็นต้น
โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งเคยเกิดเหตุติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ทั่วประเทศ ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
ในอนาคตหากเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ ทางจังหวัดจะพิจารณาขอความร่วมมือให้สถานประกอบการประเภทเดียวกันปิดบริการอีกครั้ง

ในเมืองคิตะคิวชู

สำหรับร้านอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงรับรองและไลฟ์เฮาส์ซึ่งเคยเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ภายในประเทศ มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ ขอความร่วมมืองดเปิดบริการจนถึงวันที่ 18 มิ.ย. (จังหวัดฯจะวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อในเมืองคิตะคิวชูโดยเจาะลึกในรายละเอียด  เมื่อทราบผลแน่ชัดแล้วอาจเลื่อนกำหนดการปิดให้เร็วขึ้นได้)

※ร้านอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองทุกประเภทไม่จำกัดว่าเป็นคาบาเรต์ ไนต์คลับ สแน็ก บาร์ หรือผับล้วนเข้าข่ายขอความร่วมมืองดให้บริการ
※โรงเรียนสังกัดจังหวัดในเขตพื้นที่คิตะคิวชู ให้ไปจัดเวลาเข้าเรียนแบบกระจายกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ 1 มิ.ย. ส่วนโรงเรียนในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นให้ผู้มีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจโดยอ้างอิงนโยบายโรงเรียนสังกัดจังหวัด

4.การเดินทางไปทำงาน

ลดการสัมผัสกับผู้อื่นด้วยการการทำงานที่บ้าน (Work from home)、เหลื่อมเวลาเข้างาน หรือขี่จักรยานไปทำงานเป็นต้น

5.ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ชีวิตรูแบบใหม่

ปฏิบัติตาม “วิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่” ป้องกันการแพร่ระบาด โดยยึดหลักป้องกันการติดเชื้อสามประการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “รักษาระยะห่าง” “สวมหน้ากาก” และ “ล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ”

6.การขอคำปรึกษาสถานพยาบาล

กรณีเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 1-3 “โปรดปรึกษา “ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้ที่สัมผัสกับบุคคลดังกล่าว”

  1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หายใจลำบาก (หายใจติดขัด) ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือมีไข้สูง
  2. ท่านที่มีแนวโน้มจะอาการทรุดง่ายหญิงตั้งครรภ์ กรณีมีไข้ ไอ จาม หรือาการหวัดไม่รุนแรง
  3. ท่านที่ไม่เข้าข่ายสองข้อแรกแต่มีไข้ ไอ หรือการหวัดไม่รุนแรงต่อเนื่องกันหลายวัน

 

หากมีไข้ ไอ จาม อาการหวัด ขอให้โทรศัพท์ขอรับคำปรึกษากับสถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนเดินทางไปเข้ารับบริการ
จากนี้ไปเราต้องเผชิญหน้ากับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่นี้ไปจนกว่าจะพัฒนาวัคซีนและยารักษา ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันได้สำเร็จ เราจะเอาชนะการต่อสู้นี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดทุกคน จำเป็นต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนที่อาศัย
ทุกคนล้วนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตาม “วิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่” ป้องกันการแพร่ระบาด โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เพื่อปกป้องตัวเอง บุคคลในครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชนและสังคมต่อไป ขอให้ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดในเมืองคิตะคิวชู ทำให้เกิดความกังวล มีอคติต่อผู้ติดเชื้อ บุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษา จึงมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการตั้งข้อรังเกียจ การกลั่นแกล้ง และการแบ่งแยกต่อบุคคลดังกล่าว
พฤติกรรมและคำพูดในเชิงแบ่งแยกและอคติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ขอให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดไม่ยอมรับกับพฤติกรรมดังกล่าว และขอให้ทุกท่านมีสติกับการรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.