Skip to content

Request to resident regarding to the lifting of the state of emergency

〇นับแต่ออกประกาศฯเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือทุกท่านหลายประการด้วยกัน เช่นการงดออกจากบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการรักษาศักยภาพโครงสร้างการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งทำให้ทุกท่านไม่ได้รับความสะดวก แต่เนื่องจากเราได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด ตลอดจนผู้ประกอบการทุกท่าน ความตั้งใจและพฤติกรรมของทุกท่านจึงบังเกิดผลดังกล่าวขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นทางจังหวัดขอแสดงความเคารพ และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ผู้ต่อสู้อยู่แนวหน้าทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยค้ำจุนสังคมของเราอยู่ในหน้างานหลายแห่งมา ณ ที่นี้อีกครั้ง

○ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถูกยกเลิกแล้วทว่าปัญหายังไม่จบเพียงเท่านี้นี่คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อยกระดับการฟื้นฟูสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมโดยเผชิญหน้ากับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

○ที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นถึงการกลับมาแพร่ระบาดระรอกใหม่ดังเช่นที่เห็นในฮอกไกโดหรือต่างประเทศ ประชาชนทุกคนจึงต้องมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการเฝ้าระวังมากกว่าเดิม เราทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง

〇ดังนั้นทางจังหวัดจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้านและงดการให้บริการของสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม แต่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)การงดออกจากบ้าน

○เลี่ยงการออกจากบ้านอันไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยตระหนักถึง“การลดการสัมผัสกับบุคคลอื่นร้อยละแปดสิบ”
ยิ่งไปกว่านั้นขอให้หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่มี“ปัจจัยเสี่ยงสามประการ”เช่น สถานประกอบการณ์ซึ่งเคยเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์

○หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอันไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังจังหวัดซึ่งอยู่ในกลุ่มใช้มาตรการฉุกเฉิน

(2)การใช้ชีวิตตามแนวทาง “วิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่”

ใช้ชีวิตตามแนวทาง “วิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่” โดยปฏิบัติหลักพื้นฐานสามประการในการป้องกันการติดเชื้อ  (1)「รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล」(2)「สวมหน้ากากอนามัย」 (3)「ล้างมือ」เป็นต้น

※「วิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่」หมายถึง การหลีกเลี่ยง “สามปัจจัยเสี่ยง” ล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค สวมหน้ากาก รักษามารยาทในการไอจามรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  “ออกนอกบ้านจำนวนคนน้อยในช่วงเวลาไม่แออัด” “นั่งทานอาหารฝั่งเดียวกันไม่นั่งตรงข้ามกัน” เป็นวิถีการใช้ชีวิตเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากการฟุ้งกระจายในอากาศและการสนทนาในระยะใกล้เข้มข้นกว่าเดิม

新しい生活様式図表(タイ語)

(3)การจัดกิจกรรม (อีเวนต์)

การจัดกิจกรรม (อีเวนต์) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม
การจัดงาน เช่น งานกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ กรณีไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ผู้จัดงานต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่ในการยกเลิกหรือเลื่อนงานกิจกรรมนั้นออกไปก่อน
※ มาตรการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การเข้าสู่สสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อมือและนิ้ว  สวมหน้ากากอนามัย ติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารสถานที่จัดงาน

(4) การปิดให้บริการของสถานประกอบการ

(1) ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม
※ สถานประกอบการซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ติดเชื้อแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ในประเทศญี่ปุ่น
ร้านกินดื่มที่ใช้สำหรับเลี้ยงรับรองลูกค้า เช่น คาบาเรต์ ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ ไลฟ์เฮาส์ สถานออกกำลัง คลาสเรียนออกกำลัง

(2) ส่วนสถานประกอบการอื่นนอกเหนือจากด้านบน เช่น ร้านอาหารทั่วไป กรณีจะเปิดให้บริการ ข้อให้ดูแลการจัดการภายในร้านให้เหมาะสม เช่น “ให้ลูกค้านั่งแยกกันแบบไม่ติดกับคนอื่นทั้งสี่ด้าน” “ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนรับลูกค้ารายใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสม”
※ ยกเลิกการร้องขอให้ร้านอาหารลดเวลาทำการให้สั้นลง
※ ยกเลิกการขอให้พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอสมุดปืดให้บริการ
※โรงเรียนในสังกัดจังหวัดขอให้เริ่มเปิดเรียนแยกกันตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเริ่มจากโรงเรียนที่เตรียมการพร้อมก่อน และเปิดให้ครบทุกโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมเป็นต้นไป

(5)การเดินทางไปยังที่ทำงาน

ให้ลดการพบปะสัมผัสระหว่างบุคคลโดยทำงานที่บ้าน (Work from home) สลับการทำงาน  เหลื่อมเวลาทำงาน หรือขี่จักรยานไปทำงาน

(6)การขอรับคำปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุข

○อย่างน้อยกรณีที่ท่านมีอาการเข้าข่ายดังต่อไปนี้ขอให้ติดต่อ“ศูนย์ให้คำปรึกษาบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ” เพื่อขอรับคำปรึกษา

  • กรณีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หายใจลำบาก (หายใจติดขัด) ครั่นเนื้อครั่นตัวอย่างรุนแรง (รู้สึกปวดเมื่อยตามตัว) ไข้ขึ้นสูง
  • บุคคลที่มีแนวโน้มอาการทรุดง่ายหรือหญิงตั้งครรภ์มีอาการหวัดไม่หนัก เช่น ไข้ขึ้น ไอ จาม
  • บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุด้านบน หากมีไข้ มีอาการหวัด เช่น ไอ จามต่อเนื่องเป็นเวลานาน (กรณีมีอาการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าสี่วัน โปรดติดต่อขอรับคำปรึกษา)

○กรณีมีไข้ขึ้น มีอาการหวัด เช่น ไอ จาม และต้องการเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน โปรดโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาก่อนทุกครั้ง ไม่เดินทางไปโดยตรง

【การรับมือกรณีเกิดเหตุแพร่ระบาดซ้ำ】

ในโอกาสนี้“ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”ได้ถูกยกเลิกลงแล้วแต่จากนี้ไปเป็นที่คาดการณ์ว่าจะยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรักษาระบบการให้บริการการแพทย์ที่เหมาะสมต่ออาการของผู้ป่วย
ดังนั้นเราต้องเฝ้าติดตามสภาพการติดเชื้อให้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุแพร่ระบาดขึ้นใหม่ ต้องรองรับการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยอาการหนัก จึงกำหนดมาตรฐานซึ่งสามาตรใช้ร่วมกันได้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ดังต่อไปนี้
ผลการตัดสินโดยองค์รวมตามมาตรฐานนี้แล้วพบว่า ระบบให้บริการสาธารณสุขมีความเสี่ยงว่าจะไม่เพียงพอ จะขอความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเตรียมโครงสร้างการให้บริการสาธารณสุข เช่น การเตรียมเตียงผู้ป่วย รวมถึงยังพิจารณาเกี่ยวกับการเรียกร้องให้งดออกจากบ้านและให้ผู้ประกอบการปิดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

【มาตรฐานเพื่อเข้าสู่การเตรียมการโครงสร้างระบบสาธารณสุข】

การตัดสินใจโดยองค์รวมตามมาตรฐาน (1)~(4)
(1)  จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันไม่น้อยกว่าแปดคนต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน
(เฉลี่ยนเดินทางสามวัน) และมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
(2)  สัดส่วนของผู้ติดเชื้อแบบสืบหาช่องทางการติดเชื้อไม่ได้ในช่วงสามวันล่าสุดมีไม่น้ำยกว่ากึ่งหนึ่ง
(3)  เตียงในโรงพยาบาลมีสัดส่วนการใช้งานไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง
(4)  สัดส่วนผู้ป่วยอาการร้ายแรงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง

 

เราต้องเตรียมใจให้พร้อมว่าการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาจะเป็นการต่อสู้ในระยะยาว เราจะเอาชนะการต่อสู้นี้ได้หรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนรวทั้งผู้ประกอบการทุกคน
การปฏิบัติตนของแต่ละคนจะเป็นตัวตัดสินว่าความพยายามที่ผ่านมาจะสูญสลายกลายเป็นเพียงอากาศธาตุ หรือถอยหลังกลับไปยืนที่เดิมหรือไม่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในจังหวัดทุกท่านดังเช่นที่ผ่านมา

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.