Skip to content

Regarding to the extension of the emergency measures to the spreading of the novel coronaviruses (COVID-19) infections

วันนี้รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนแล้วว่า จะยืดระยะเวลา “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม ในส่วนของสิบสาม “จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ” ซึ่งรวมจังหวัดฟูกูโอกะไว้ด้วยนั้น ตั้งเป้าหมาย “ลดโอกาสการพบปะลงให้ได้ราวร้อยละแปดสิบหรืออย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบ” รวมทั้ง “จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านดังเช่นที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง”

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดฟูกูโอกะมุ่งหวังที่จะควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปรกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ แล้วจึงเห็นสมควรให้ยืดระยะเวลาการบริหารจัดการดังเช่นในช่วงที่ผ่านมาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

ทางจังหวัดฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการทุกท่านอย่างต่อเนื่องดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. งดออกนอกบ้านเว้นแต่มีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีพ  ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ลดจำนวนคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • กรณีมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ซื้ออาหาร ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็น การเดินทางไปทำงานที่จำเป็น การออกกำลังกายและเดินเล่นนอกเคหะสถาน เป็นต้น
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางท่องเที่ยวอันไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้มากที่สุด
 3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสามประการซึ่งส่งผลต่อการติดเชื้อเป็นหมู่คณะ ได้แก่ “อากาศปิดไม่ถ่ายเท” “ชุมนุมกลุ่มใหญ่” “สัมผัสใกล้ชิด”
 4. ล้างมือให้สะอาด รักษามารยาทในการไอหรือจามในที่สาธารณะอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ตลอดจนพยายามรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น
 5. งดการเข้าร่วมกิจกรรม (อีเวนต์) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไวรัสและการรวมกลุ่มซึ่งเข้าข่าย “สามปัจจัยเสี่ยง”
 6. ขอให้ผู้ประกอบการส่งเสริมการทำงานที่บ้าน (Work from home) และ “ลดจำนวนคนเข้างานร้อยละเจ็ดสิบ” นอกจากนี้เวลาออกไปทำงานขอให้ลดการพบปะผู้คนลงด้วยการจัดกะทำงานให้เวลาต่างกัน ขี่จักรยานไปทำงานเป็นต้น
 7. หากมีอาการไข้หวัด เช่น ไข้ ไอหรือจาม โปรดโทรศัพท์ปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านก่อน ไม่เดินทางไปเข้ารับการตรวจโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า
 8. ขอความร่วมมือสถานประกอบการปิดให้บริการ

 

 ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และหอสมุด ทางจังหวัดจะพิจารณาตัดสินใจอย่างถ้วนถี่อีกครั้ง โดยประเมินสถานการณ์การการติดเชื้อในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณสองสัปดาห์) รวมทั้งตรวจสอบว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

top page
ภาพชายแดน
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright © Fukuoka Prefecture All rights reserved.