ข้อมูล

การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
การรักษาพยาบาล / สวัสดิการสังคม
ภัยพิบัติ / การรักษาความปลอดภัย
ที่อยู่อาศัย
การแต่งงาน / ครอบครัว / บุตร
การศึกษา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.