Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 16,17 มกราคม 2561
โครงการฉลองการร่วมมือกันและความสัมพันธ์ระหว่างฟุกุโอกะ-เดลี ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 19 มกราคม 2561
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่อาศัยในฟุกุโอกะร่วมในพิธี"มาเมมากิ" โยนถั่ว ที่ที่ว่าการจังหวัด

โครงการฉลองการร่วมมือกันและความสัมพันธ์ระหว่างฟุกุโอกะ-เดลี ครบรอบ 10 ปี

ในปีพศ.2550 จังหวัดฟุกุโอกะได้พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับ เมืองหลวงเดลี และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เสริมกำลังความร่วมมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคนรุ่นหนุ่มสาว ในวันที่ 16และ17 มกราคม ทางคณะผู้บริหารงานส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ไปเยี่ยมเยือน เพื่อไปเยี่ยมเยือนเดลี และโครงการฉลองความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างฟุกุโอกะ-เดลี ครบรอบ 10 ปี ได้จัดตั้งขึ้น ในวันที่16 ทางกลุ่มผู้ไปเยือนได้สนทนากับ รัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดเคจริวาล ได้เข้าชมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเอกชนในเมืองเดลี ในพิธีระลึกถึงนั้นได้มีการลงนาม บันทึกเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง อินเดีย/การปกครองอาณาเขตเมืองหลวงแห่งชาติ เดลี และ ฟุกุโอกะ ในวันที่17 การสัมนาการระลึกถึงครบรอบ 10ปีได้ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ เช่น ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและ การดำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรม


การลงนามในบันทึกบริคณห์สนธินั้นได้รับการเผยแพร่โดยหนังสืพิมพ์ท้องถิ่น


พิธีระลึกถึงการครบรอบ


ในการเข้าชมกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและนักเรียนได้มีการปลูกต้นไม้

Back to the top of the page

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่อาศัยในฟุกุโอกะร่วมในพิธี"มาเมมากิ" โยนถั่ว ที่ที่ว่าการจังหวัด

ในปีระเทศญี่ปุ่นนั้นมีประเพณีที่รูจักกันในนาม"เซทสุบัน" ทุกๆปีในวันที่3 กุมภาพันธ์ ผู้คนจะโปรยถ่วแห้งเพื่อที่จะขับไล่วิญญาณชั่วร้าย และขอพรเพื่อให้สุขภาพดี ก่อนหน้าเทศกาลใหญ่วัดโทโชจิ ที่จัดขึ้นที่วัดโทโชจิ ในขังหวัดฟุกุโอกะในวันที่2และ3กุมพาพันธ์นั้น ในวันที่ 19มกราคม คณะผู้จัดงานเทศกาลวัดโทโชจิเซทสุบัน ได้ร่วมกับรักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ มาร่วมกันที่ที่ว่าการจงหวัดฟุกุโอกะเพื่อมาทำพิธีโปรยถั่วในตอนเช้า เพื่อให้ความโชคดีได้แผ่ไปถึงชาวเมืองทุกคน
*นักเรียนแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมโปรยถั่วทุกปีที่งานเทศกาลใหญ่ของวัดโทโชจิ เพือได้สัมผัสกับประเพณีของญี่ปุ่น

 


นักเรียนแลกเปลี่ยนสวมใส่ชุดเทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ดและอื่นๆ ขณะโปรยถั่ว
Back to the top of the page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.