Skip to content
:

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 6 เมษายน 2561

ทีมสัมพันธภาพสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานคร

สมาชิกของทีมสัมพันธภาพสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานคร


วันที่ 12 เมษายน 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ 13 เมษายน 2561

ทูตแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน มาเยือนญี่ปุ่น

อาสาด มาจีด คาน, ทูตแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน มาเยือนญี่ปุ่น


วันที่ 16 เมษายน 2561

ผู้ว่ารัฐอูยาโนวฟ แห่งรัสเซีย

เซอเก มาโรซอฟ, ผู้ว่ารัฐอูยาโนวฟ แห่งรัสเซีย


วันที่ 19 เมษายน 2561

ทูตประเทศคิวบาเยือนญี่ปุ่น

คาลอส มิเกล เพเรรา เออนันเดส, ทูตประเทศคิวบาเยือนญี่ปุ่น


วันที่ 27 เมษายน 2561

ทูตแห่งสาธารณรัฐโครเอเชี มาเยือนญี่ปุ่น

ดราเซ็น ราสติค, ทูตแห่งสาธารณรัฐโครเอเชี มาเยือนญี่ปุ่น


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.