Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 23 มีนาคม 2561

2018 เอเชี่ยนบีด FACo ทูตคาวายอิ

2018 เอเชี่ยนบีด FACo ทูตคาวายอิ


วันที่ 14 มีนาคม 2561

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไน ดารุสซาลาม

คามิลา ฮานิฟา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไน


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.