Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ทูตโคลัมเบียมาเยือนญี่ปุ่น

Gabriel Duque ทูตสาธารณรัฐโคลัมเบียมาเยือนญี่ปุ่น


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ทูตชิลีมาเยือนญี่ปุ่น

Gustavo AYARES, ทูตสาธารณรัฐชิลีมาเยือนญี่ปุ่น


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.