Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศญี่ปุ่น

รุสลาน อิสิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศญี่ปุ่น


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.