Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

กงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำโอซาก้า

Ms.Sarah Wooten กงสุลใหญ่ประเทศอังกฤษประจำโอซาก้า


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำญี่ปุ่น

CHENG Yonghua เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำญี่ปุ่น


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำฟุกุโอกะ

Mr. KIM Ok-chae กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลีประจำฟุกุโอกะ


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.