Skip to content

เรื่องน่าสนใจ

เกี่ยวกับงานของจังหวัด จะลงข่าวพร้อมรูปประกอบต่อไป
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในฟุคุโอกะโดยวีดีโอประกอบ
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.